ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВАЗІЙНОЇ ФЛОРИ ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМОК НА БІОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОГРАНИЧЧІ

10.32999/ksu2524-0838/2022-33-2

  • Ю. О. Кисельов
  • В. В. Поліщук
Ключові слова: інвазійна флора, фітоінвазії, методологічні засади, методи, понятійно-термінологічний апарат

Анотація

Розглянуто основні наукові засади досліджень адвентивної, зокрема інвазійної, флори в контексті їх положення на пограниччі природничих наук, особливо біології та географії. Вивчення зазначеної проблеми є також дотичним до екології, лісового та садово-паркового господарства, географії транспорту та деяких інших фундаментальних і прикладних наукових дисциплін. Наголошено, що методологічну основу таких досліджень становлять, передовсім, наукові положення екології рослин і антропогенного ландшафтознавства, які з різних позицій вивчають взаємини людини та довкілля. Також важливою складовою методологічної основи досліджень інвазійної флори є концепція сталого розвитку, яка знаходить застосування при вивченні питання забезпеченості біоресурсами наступних поколінь у зв’язку з пригніченістю аборигенної флори чужорідними видами. Істотну роль у формуванні методологічної бази досліджень інвазійної флори відіграє також учення про взаємини суспільства та природи. Зауважено, що фітоінвазії є одним із виразних проявів антропогенного перетворення ландшафтів на сучасному етапі взаємодії природи та людства. У свою чергу, інвазійні рослини є елементами антропогенного ландшафту. Зазначено, що при дослідженнях інвазійної флори застосовується широкий комплекс методів, зокрема філософські та загальнонаукові (в тому числі діалектика, системний підхід, логічні методи – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо, а також спостереження, моделювання), міждисциплінарні (еколого-морфолого-географічний, історико-географічний та ін.) та спеціальні (вибіркових проб флори, картографічний, районування). Отже, при вивченні інвазійної флори, поряд із філософськими та загальнонауковими, використовуються як біологічні, так і географічні конкретнонаукові методи. На міждисциплінарний характер досліджень у зазначеній галузі вказує і їх понятійно-термінологічний апарат, що охоплює поняття й терміни як біологічного (вид, флора), так і географічного (ландшафт, антропогенний ландшафт, біогенний компонент ландшафту, природний комплекс) та екологічного (адвентивна флора, адвентизація, інвазійна флора, інвазійний вид, біотоп, біоценоз, біогеоценоз, фітоценоз, фітоінвазії, місцезростання, екологічна ніша тощо) змісту.

Посилання

Кисельов Ю. О., Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш В. І. Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України.2020;30(1):9-13 DOI: https://doi.org/10.36930/40300101
Котов М. І. Адвентивні рослини УСРР. Знання. 1929.2: 8–32.
Котов М. І. Адвентивні рослини УРСР. Ботанічний журнал АН УРСР.1949;6(1):74-78.
Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України. К.: Знання; 2005. 511 с.
Мороз С. А., Онопрієнко В. І., Бортник С. Ю. Методологія географічної науки. К.: Заповіт; 1997. 334 с.
Протопопова В. В. Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України. К.: Наук. думка; 1973. 188 с.
Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. К.: Наук. думка; 1991. 204 с.
Протопопова В. В., Мосякін С. Л., Шевера М. В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. К.: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; 2002. 28 с.
Faliński, J.B. (ed.) Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. (Synanthropization of plant cover. I. Neophytism and apophytism in the flora of Poland). Mater. Zakladu Fitosocjol. Stosowanej Uniw. Warszawsk. 1968.25:1–229.
Kornaś J. A geographical-historical classification of synanthropic plants. Mater. Zakladu Fitosocjol. Stosowanej Uniw. Warszawsk.1968.25:33–4122.
Protopopova V.V., Shevera M.V., Mosyakin S.L. Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: a case study of the alien flora of Ukraine. Euphytica, 148. 2006. P. 17-33.
Thellung A. La flore adventice de Montpellier. Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich. 1912.58: 1–728.
Thellung A. Pflanzenwanderungen unter dem Einfluss des Menschen. Beibl. Englers Bot. Jahrb. 53, Beibl. Nr. 1915. 116: 37–66.
Thellung A. Zur Terminologie der Adventiv- und Ruderalflora. Allg. Bot. Z. Syst. Karlsruhe 1918–1919. 24: 36–42.
Опубліковано
2022-12-25
Сторінки
15-20
Номер
Розділ
Статті