Вимоги до публікацій

Область застосування журналу

Природничий альманах видається мінімум 2 рази на рік. Статті приймаються українською і англійською мовами. У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень в галузі біологічних наук.

Політика публікації

Природничий альманах – належить до  журналів відкритого доступу – усі опубліковані статті є у вільному доступі.

Підготовка статті

Статті, які не відповідають шаблону, не будуть розглянуті для публікації.

Типи статей для публікації:

Оригінальні повні та короткі статті, а також огляди, дискусійні статті, рецензії на статті та нові видання, наукову хроніку.

Стиль і формат

Стаття повинна бути оформлена наступним чином:

  • поля сторінки 2 см з усіх сторін,
  • інтервал міжрядковий 1,0,
  • шрифт Times New Roman
  • розмір шрифту 12,
  • відступ для абзацу 1 см (виставляти за допомогою меню «Абзац»)
  • заголовки виділені – напівжирним шрифтом.

Титульна частина

Титульна частина повинна містити (за порядком):

  • номер УДК у лівому верхньому куті (можна обрати за посиланням: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y )
  • прізвище та ініціали авторів статті у правій стороні на абзац нижче,
  • повну назву статті великими літерами напівжирним 14-м розміром шрифту , вирівняну по центру,
  • назву установи, місто та країну, актуальна електронна адреса вирівняні по центру.

 Анотація та ключові слова

Анотація статті повинна містити стислий огляд всієї статті автора, розміром від 1800 символів разом з пробілами.  Анотація та ключові слова пишуться курсивом. Ключові слова не повинні співпадати зі словами з назви статті.

Вступ

У вступі рекомендовано проаналізувати результати досліджень інших авторів із цієї тематики за останні роки. У цій частині статті необхідно навести інформацію про предмет дослідження. Якщо наявна абревіатура або скорочення – їх також доцільно наводити у цій частині. У вступі вказується і мета дослідження.

Матеріал і методи дослідження

У цій частині детально описують методики дослідження, приладів, характеристику досліджуваних груп. Якщо у дослідженні використовували  лікарські препарати, то необхідно навести їхню загальноприйняту назву. Процедура експерименту повинна бути описана таким чином, щоб можна було його перевірити у іншій лабораторії. Обов’язково необхідно вказати, які статистичні критерії використовували для підтвердження достовірності відмінностей. Тут також необхідно вказати про дотримання етичних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, Гельсінськоъ деклараціъ; інформовану згоду досліджуваних. У тексті необхідно використовувати середнє тире «–» (не використовувати довге тире «—» і дефіс «‑»).

Результати дослідження та їх обговорення

За потреби, цей розділ можна розділити на «Результати дослідження» та «Обговорення отриманих результатів». У цій частині загальна кількість рисунків не повинна перевищувати 8 одиниць. Рисунки необхідно надавати у високій роздільній здатності. Не потрібно повторювати дані, відображені у діаграмах або у таблиці.

Висновки

Повинні бути сформульовані чітко і лаконічно та відображати результати досягнутої мети дослідження. У висновках вказують на перспективи подальших досліджень.

Символи, одиниці та скорочення

Якщо використовуються такі символи, як ×, μ, η або ν, їх слід додати за допомогою меню символів. У меню символів повинні використовуватися символи градусів (°), а не літера o або цифра 0. Потрібно використовувати символи множення (×), а не літеру x. Проміжки повинні бути вставлені між числами та одиницями (наприклад, 3 кг) і між числами та математичними символами (+, -, ×, =, <,>), але не між числами та відсотковими символами (наприклад, 45%). Будь ласка, використовуйте одиниці СI. Усі абревіатури та абревіатури слід наводити при першому згадуванні. Будь-які латинські терміни, такі як in vitro або in situ слід виділяти курсивом.

 Таблиці та рисунки

Усі ілюстрації (фотографії, рисунки, графіки тощо), за винятком таблиць, повинні бути позначені "Рисунок" і мають бути подані як в статті, так і окремими файлами.

Усі таблиці та рисунки повинні мати підпис та / або легенду та бути пронумерованими (наприклад, таблиця 1, рисунок 2), якщо лише одна таблиця або рисунок в статті, в цьому випадку вона повинна бути позначена "Таблиця" або "Рисунок" без нумерації. Шрифт, який був використаний при позначенні рисунків, повинен бути TimesNewRoman, 12-й кегль.

Усі таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані послідовно, по мірі згадування в тексті. Самі таблиці та рисунки повинні бути вказані лише після посилань, а не в середині тексту.

Розширення зображень не повинне бути менше 118 пікселів/см. Зображення повинні бути у форматі jpeg. Графіки та діаграми повинні бути намальовані лінією від 0,5 до 1 точки. Скановані або скопійовані графіки та діаграми не приймаються.

Фігури та діаграми повинні бути подані у форматі, який редагується (тобто технічний персонал повинен мати можливість їх змінювати). Отже, якщо програма, з якою намальовано фігуру, має опцію «зберегти як», необхідно зберегти як * .ai або * .pdf. Якщо опція «зберегти як» не включає ці розширення, фігуру необхідно скопіювати та вставляти в порожній документ Microsoft Word як редагований об’єкт. Він не повинен бути вставлений як файл зображення (tiff, jpeg або eps), якщо це не фотографія.

Таблиці та рисунки не повинні перевищувати 16 × 20 см і повинні бути не менше 8 см в ширину. Для всіх таблиць використовуйте функцію "Створити таблицю" Word. Будь ласка, не дублюйте інформацію, яка вже представлена на рисунках.

 Література

Оформлюється відповідно до стандарту Vancouver. Список розміщується в кінці роботи. Джерела подаються у алфавітному порядку. Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках.

Основна кількість джерел повинна бути не старше 10 років на момент публікації статті (за винятком класичних методик дослідження, що описані у розділі «Матеріали і методи»).

Самоцитування допускається не більше 1 (якщо 10 джерел), 2 самоцитування (якщо 15 і більше джерел). У випадку надмірного самоцитування редакція залишає за собою право видалити зайві посилання без повідомлення автора.

Якщо публікація має DOI, то його необхідно вказати за прикладом:

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6): 869-75. DOI: 10.1161/01.ATV.0000223900.67024.15

У випадку застосування україномовної літератури, наприкінці статті вказують транслітерацію та в дужках вказують мову.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

Після джерела, в квадратних дужках, зазначається мова джерела (для україно- та російськомовних джерел): [in Ukrainian], [in Russian].

У разі виникнення питань щодо оформлення або подання даних, рекомендуємо ознайомитися з минулими випусками журналу.

До файлу статті необхідно прикласти дозвіл етичного комітету.