ВНУТРІШНЬО- ТА МІЖПОПУЛЯЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ ДЕЯКИХ ВІДДІЛІВ СТАТЕВОГО АПАРАТУ НАЗЕМНОГО МОЛЮСКА BREPHULOPSIS CYLINDRICA ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

  • Н.В. Вичалковська
  • Т.М. Олексюк
Ключові слова: Північне Причорномор’я, Brephulopsis cylindrica, локальна популяція, внутрішньопопуляційна мінливість, міжпопуляційна мінливість, статевий апарат

Анотація

Під час дослідження вперше виявленої локальної популяції Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) на прилеглій території озера Солонець-Тузли, яке розташоване в Березанському районі Миколаївської області, були виявлені морфологічні особливості структури статевого апарату. Проаналізовано характер розподілу ознак, їхню варіативність. Найменше варіюють за лінійними показниками елементи статевого апарату, найбільш значущі при здійсненні копуляції. Придатки статевого апарату мають тенденцію до редукції. Доведено специфічність показників статевого апарату особин популяції, що є суттєвим доповненням до комплексного підходу при ідентифікації виду наземних молюсків B. cylindrica.

Середні показники елементів статевого апарату особин виду із популяції прилеглої території озера Солонець-Тузли виявилися меншими, ніж в інших досліджених популяціях. У більшості випадків ці відмінності статистично достовірні (р˂0,05). Значно відрізняються між собою показники довжини та товщини епіфалуса між майже всіма популяціями Північного Причорномор’я, як специфічна ознака, яка в межах популяції набуває певної стабільності у зв’язку із виконанням функції формування сперматофора.

Мікроеволюційні процеси в популяції B. cylindrica із прилеглої території озера Солонець-Тузли активні, специфічні та залежать від фактору локалізації. Наявність повноцінної локальної популяції на засоленому ґрунті підтверджує високий рівень екологічної пластичності дослідженого виду молюсків. Меристичні та пластичні показники флагелума знаходяться під значним рівнем генетичного контролю. Найменше варіюють елементи статевого апарату, найбільш – значущі при здійсненні копуляції. Придатки статевого апарату мають тенденцію до редукції.

Посилання

1. Вычалковская НВ. Распространение и внутривидовая изменчивость Крымского эндемичного моллюска Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) за пределами нативного ареала. Вестник зоологии. 2008;42(3):229–235.
2. Крамаренко СС. Фенотипическая изменчивость крымских моллюсков рода Brephulopsis Lindholm (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) [диссертация]. К.; 1995. 125 с.
3. Пузанов ИИ. Моллюски степного Крыма. Бюллетень МОИП: Материалы к познанию наземных моллюсков Крыма. Отд. биол. 1926;35(ІІ):84-101.
4. Лихарев ИМ. Наземные моллюски [горного Крыма] М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958;5. 656 с.
5. Шилейко АА. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). Л.: Наука, 1984;3(3) №35. 399 с.
6. Крамаренко СС, Сверлова НВ. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм. Наук. зап. держ. природ. музею. 2003;18:93-110.
7. Лакин ГФ. Биометрия. М.:Высш. шк., 1980. 293 с.
8. Хохуткин ИМ. Структура изменчивости видов на примере наземных моллюсков. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 176 с.
9. Вычалковская НВ. Внутри- и межпопуляционная изменчивость полового аппарата наземного моллюска Brephulopsis cylindrica (Pulmonata, Buliminidae). Вісник проблем біології та медицини: Український науково-практичний журнал. Полтава: ВДНЗУ «УМСА»; 2011. Вип. 3, Т 1(87): 28-31.
10. Вычалковская НВ. Полиморфизм в строении полового аппарата наземного моллюска Brephulopsis cylindrica. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Біологічні науки». Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського; 2014. Вип. 6.2(107): 111-115.
11. Вычалковская НВ. Наземные моллюски Brephulopsis cylindrica (Menke,1828) в Северном Причерноморье (распространение, морфологическая изменчивость и аутэкология): дис. …канд. биол. наук: 03.00.08 - К.; 2009. 156 с.
12. Croll RP. Gastropod chemoreception. Biological Reviews. 1983;58:293-319.
13. Chase R. Lessons from snail tentacles. Chemical Senses. 1986;11:411-426.
14. Baur B. Random mating by size in the simultaneously hermaphroditic land snail Arianta arbustorum: experiments and an explanation. Animal Behaviour. 1992;43:511-518.
Опубліковано
2021-06-30
Сторінки
39-46
Номер
Розділ
Статті