ЗМІНА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ НІТРОЗАТИВНОГО ТА ОКИСНОГО СТРЕСУ В НИРКАХ ЩУРІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ НІТРАТІВ

  • O.O. Цвях
  • O.M. Ларичева
  • Н.В. Вичалковська
  • С.М. Тарасова
  • О.В. Воробйова
Ключові слова: нирки, активність аргінази, вміст пероксинітритів лужних та лужно-земельних металів, нітратна інтоксикація, нітрозативний стрес, оксидативний стрес

Анотація

Забруднення навколишнього середовища нітратами та їхній негативний вплив на організм людини та тварин роблять проблему вивчення впливів нітратів на біохімічні процеси  особливо актуальною, це має не лише теоретичне, але і практичне значення. Основною причиною нітратної інтоксикації у тварин є споживання рослин, які мають властивість до підвищеної кумуляції азоту. Багато нітратів нагромаджується у кормових культурах у періоди посух, при недостатній інсоляції та зниженні температури грунту і повітря, при недостатній кількості  окремих мікроелементів. Також ще одним із джерел потрапляння нітратів і нітритів в організм тварин  і людини, є вода, при використанні свердловин та відкритих джерел забруднених великою кількістю азотних мінеральних та органічних добрив. Переважна більшість екзогенних та ендогенних нітратів і нітритів екскретується з організму людини та тварин переважно нирками, але їх дія призводить до порушення цілісності клітинної мембрани нирок та активації процесів вільнорадикального окиснення макромолекул.В організмі нітрати здатні відновлюватися до нітрит-іонів, які в свою чергу здатні перетворюватися на оксид-азоту, який в надлишку може призводити до розвитку нітрозативного стресу внаслідок утворення активних форм азоту, які в ряді реакцій можуть призводити до утворення вільних радикалів, зокрема ОН·  та як наслідок активації процесів перекисного окиснення ліпідів. Досліджено вплив 30-добового надходження натрій нітрату концентрацією 500 мг/кг маси тіла на стан нирок статевозрілих щурів і зміну таких показників, як активність аргінази та вміст пероксинітритів лужних та лужно-земельних металів. Нітратна інтоксикація призводить до активації процесів нітрозативного стресу, що проявляється у зниженні активності аргінази та зростанні рівня пероксинітриту, а також  призводить до активації процесів пероксидного окиснення ліпідів і до активації ензиматичного антиоксидантного захисту в нирках щурів.

Посилання

1. Гунчак ВМ. До токсикології нітратів і нітритів у тварин. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2013; 3 (57):62-70.
2. Гутый БВ, Гуфрий ДФ, Гунчак ВМ, Харив ИИ, Хомик РИ, Васив РА, Слободюк НМ, Назарук НВ, Губерук ВО, Семанюк ВИ, Гайдюк МБ, Гута ЗА, Вищур ВЯ, Данко ГВ. Прооксидантно-антиоксидантное равновесие организма бычков за нитратной нагрузки [Internet] Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2015; 2(62). [cited 2020 June 02] Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/prooksidantno-antioksidantnoe-ravnovesie-organizma-bychkov-za-nitratnoy-nagruzki
3. Stuehr DJ. Enzymes of the L-arginine to nitric oxide pathway. The J. of Nutrition [serial online], 2004;134 (10), Oct.: 2748S–2751S. DOI: 10.1093/jn/134.10.2748S
4. Wu G., Bazer F.W., Davis T.A. Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease . Amino Acids. 2009: 37(1):153-168.
5. Хмиль ДА., Левков АА., Костенко ВА. Эффективность сочетанного применения L-аргинина и ингибитора ядерного фактора κb для коррекции дезорганизации соединительной ткани кожи крыс при избыточном поступлении нитрата натрия в организм. Журнал ГрГМУ. [Internet] 2018; 1. [cited 2020 June 02] Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-sochetannogo-primeneniya-l-arginina-i-ingibitora-yadernogo-faktora-b-dlya-korrektsii-dezorganizatsii-soedinitelnoy-tkani
6. Akimov OYe., Kostenko VO. Functioning of nitric oxide cycle in gastric mucosa of rats under excessive combined intake of sodium nitrate and fluoride. The Ukr. Biochem.J. 2016; 88(6): 70-75.
7. Беркало ЛВ., Бобович НО., Боброва НО. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині. Під ред. Кайдашева ІП.. Полтава: Полімет; 2003. 319 с.
8. Акимов ОЕ., Ковалёва ИА., Костенко ВА. Влияние энтеросорбентов на метаболизм аргинина и процессы пероксидного окисления липидов в крови крыс в условиях хронической сочетанной интоксикации нитратом и фторидом натрия. Вестник АГИУВ. 2016; 3. [cited 2020 June 8] Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-enterosorbentov-na-metabolizm-arginina-i-protsessy-peroksidnogo-okisleniya-lipidov-v-krovi-krys-v-usloviyah-hronicheskoy
9. Куліцька МІ. Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію. Вісник проблем біології і медицини. 2015; 2. [cited 2020 June 08] Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-metabolichnih-zmin-v-organizmi-schuriv-za-umov-urazhennya-nitritom-natriyu.
10. Салига НО. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених нітритом натрію та їх корекція L-глутаміновою кислотою. Світ медицини та біології. 2016; 2: 145-148.
Опубліковано
2020-07-15
Сторінки
95-102
Номер
Розділ
Статті