РАДІОМОДИФІКАЦІЙНА ДІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ МУМІЙО НА ПОКАЗНИКИ ЧЕРВОНОЇ КРОВІ ПРИ ПОСТІЙНІЙ КОМБІНОВАНІЙ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

  • П.Г. Коваленко
Ключові слова: комбінація, постійне низькоінтенсивне іонізуюче випромінювання природного походження, постійне низькоінтенсивне іонізуюче випромінювання техногенного походження, радіомодифікація, мумійо

Анотація

Досліджено особливості радіомодифікаційної дії біологічно активної добавки (БАД) мумійо на стан показників червоної крові 53 умовно здорових жінок (УЗЖ) – волонтерів у віці 33–52 роки, що мешкають  в м. Кропивницькому в умовах постійної комбінованої дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання природного і техногенного походження. В роботі використовувались гематологічні методи: з допомогою гематологічного аналізатора  були досліджені вміст еритроцитів, гемоглобіну, гематокрит та статистичні методи: результати досліджень статистично опрацьовували за допомогою пакета прикладних програм Statistica 6.0 (StatSoft, USA), використовуючи t-критерій Стьюдента.

Проведені дослідження показали наявність позитивного радіомодифікаційного впливу введення до харчового раціону курсу біологічно активної добавки (БАД) мумійо на показники червоної крові при комбінованій постійній дії природного та техногенного низькоінтенсивного випромінювання на організм умовно здорових жінок. Отриманий радіомодифікаційний ефект проявляється нормалізацією або тенденцією до нормалізації показників червоної крові  реєструвались позитивні вірогідні зміни щодо еритроцитів та гемоглобіну периферичної крові в умовно здорових жінок, що мешкають в м. Кропивницький під постійним комбінованим впливом природної та техногенної іонізуючої радіації.  Проведені дослідження показали значний позитивний вплив (БАД) мумійо на гемоглобін. Після курсу (БАД) мумійо було зареєстровано збільшення, попередньо зниженого, вмісту гемоглобіну в еритроциті, та  вірогідне підвищення середніх показників MCH до середніх значень в  межах норми для жінок. При цьому показники середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитарній масі (MCHС), що знаходились  в межах норми, після курсу (БАД) мумійо вірогідно збільшились й вийшли за її межі.

Посилання

1. Ляшенко ВІ, Топольний ФП, Мостіпан МІ, Лісова ТС. Екологічна безпека уранового виробництва. Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. Кіровоград: КОД; 2011. 237 с.
2. Дрозд ІП.Концепція прийнятного ризику та проблеми забезпечення техногенної безпеки в Україні. Радіоекологія-2017: статті науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Київ, 24-26 квіт. 2017 року. Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон»; 2017. с. 91-97.
3. Ракша-Слюсарева О. та інші. Вплив комбінованої дії низькоінтесивної природної іонізуючої радіації та техногенного навантаження на показники червоної крові жінок мешканок різних регіонів України. Мат. ХVІ Міжнародної наукової конференції, XVII наукової конференції «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» «Ольвійський форум – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», Миколаїв, 24 черв. 2022 р. (Миколаїв, 2022), с. 97.
4. Коваленко ПГ., Коц СМ., Громова Т.В., Ракша-Слюсарева О.А., Сєрих Н. О. Стан здоров’я населення Кіровоградської області під впливом природньої низько інтенсивної радіації. SWorld journal. 2022;11:35-39. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-03-030
5. Коваленко ПГ. Дослідження впливу комбінованого з техногенним природного іонізуючого опромінення на показники червоної крові. Природничий альманах. 2022;32: 20-27. DOI: 10.32999/ksu2524-0838/2022-32-2
6. Operchuk N., Zadorozhna V., Raksha О. Study of the effect of low-intensity natural and technogenic induced ionizing radiation on the blood parameters of children depending on places of residence, within the same location. World Science. 2018;4(32):4-7.
7. Рудавська ГБ., Тищенко ЄВ., Притульська НВ. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення. К.: Київ. нац. торг.–екон. у-т; 2002. 371 с.
8. Барабой ВА., Ракша-Слюсарева ОА. «Мумiйо-вiтас» – новий високоефективный профiлактичний та лiкарський препарат. Медичний консультант. 1997;1:14-17.
9. Ракша-Слюсарева ОА. та ін. Підходи до оцінки якості харчових добавок, спрямованих на корекцію харчування й регуляцію систем організму. Донецьк: ДонНУЕТ; 2010. 193 с.
10. Ракша-Слюсарева ОА. Харчові добавки. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ; 2014. 549 с.
11. Смоляр ВІ. Сучасна концепція та формула радіозахисного харчування. Лiкарська справа 1993;9:38-43.
Опубліковано
2023-07-02
Сторінки
24-33
Номер
Розділ
Статті