ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ Cr (III) НА СПОСІБ ЖИТТЯ, ПОКАЗНИКИ ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЖИТТЄВИХ ФОРМ СТАВКОВИКІВ (МOLLUSCA, GASTROPODA, LYMNAEIDAE)

  • А.П. Стадниченко
  • О.І. Уваєва
  • О.О. Ігнатенко

Анотація

Уперше з’ясовано вплив 0,5ГДКр – 3ГДКр іонів Cr (III) на спосіб життя, живлення і травлення Lymnaea vulnerata  (Küster, 1862) i L. monnardi (Hartmann, 1844) – різних життєвих форм ставковиків гідромережі України. Внаслідок тривалого природного добору, котрий відбувався у цих тварин у вкрай відмінних екологічних умовах довкілля, адаптивна радіація черепашки прадавньої вихідної форми ставковиків здійснювалася реофілом L. monnardi і стагнофілом L. vulnerata у протилежно скерованих напрямках – дивергентно. Амплаподібна черепашка L. monnardi (сплющена, низька, компактна, обтічної форми, з великим устям) і велика плоска підошва ноги запобігають знесенням її течією, тоді як стагніколаподібна баштоподібна черепашка L. vulnerata (витягнутої форми, висока, вузька, з плоскими обертами завитка і невеличким устям) надійно оберігає його від зайвих витрат води у процесі легеневого дихання, що важливо для цього звичайного мешканця здебільшого пересихаючих водойм, переживаючих умови десикації, забившись у щілини розтрісканого від пересихання дна.

Автохтонний кормовий раціон цих ставковиків представлений водоростями і вищою водяною рослинністю (різними за видовим складом щодо кожного з видів досліджених молюсків).

За 0,5ГДКр, ГДКр, 2ГДКр, 3ГДКр іонів Cr (III) у середовищі у ставковиків розвивається 5-тифазний процес отруєння (0,5 ГДКр – байдужість; ГДКр і 2ГДКр – стимуляція; 3ГДКр – депресивна, сублетальна, летальна фази). Симптоматика його чітко ілюструється значеннями основних трофологічних показників у отруєних особин, залежних від перебігу у них відповідних фаз патологічного процесу.

Посилання

1. Алексеев ВА. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента. Гидробиол. журн. 1981;17(3):92–100.
2. Веселов ЕА. Основные фазы действия токсических веществ на организмы. Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. по вопросам водной токсикологии. (30 января–2 февраля 1968 г.). М.: Наука, 1968:15–16.
3. Веселов ЕА. Проблемы водной коксикологии. Междунар. сборн. Петрозаводск: ПГУ, 1985. 104 с.
4. Гірій ВА., Колісник ІА., Косовець ОО., Кузнєцова ТО. Динаміка якості поверхневих вод України на початку XXI століття. Гідробіологія, гідрохімія і гідроекологія. 2011:4(25):129–130.
5. Гранично допустимі значення показників якості води для рибогосподарських водойм [№ 12-04-11, чинний від 09.09.1990]. Київ: Мініст. рибн. госп. УРСР, 1990. 45 с.
6. Гусева ТВ, Молчанова ЯП, Заика ЭА. и др. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. М.: Эколайн, 2000. 127 с.
7. Киричук ГЄ. Фізіолого-біохімічні механізми адаптацій прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища [автореферат]. Київ, 2011. 44 с.
8. Круглов НД. Моллюски семейства Lymnaeidae СССР, особенности их экологии и практическое значение (Gastropoda:Pulmonata) [автореферат]. Л., 1985. 41с.
9. Круглов НД. Моллюски семейства прудовиков (Lymnaeidae, Gastropoda,Pulmonata) Европы и северной Азии. Смоленск: СГПУ, 2005. 507 с.
10. Круглов НД., Старобогатов ЯИ. Жизненные формы лимнеид и некоторые проблемы построения системы. 8-ое Всесоюзн. совещ. по изучению моллюсков. Л.: Наука, 1987: 68–70.
11. Лакин БФ. Биометрия. М.: Высш.шк., 1990. 351 с.
12. Линник ПН. Тяжелые металлы в поверхностных водах Украины: содержание и формы миграции. Гидробиол. журн. 1999;35(1):22–42.
13. Линник ПН. Донные отложения водоемов как потенциальный источник загрязнения водной среды соединениями тяжелых металлов. Гидробиол. журн. 1999;35(2):97–109.
14. М`якушко ВК., Вольвач ФК. Екологія. Київ: Радян. школа, 1984. 169 с.
15. Пінкіна ТВ, Пінкін АА. Вплив іонів важких металів на харчову поведінку молюсків (Gastropoda). Біологія та екологія. 2019;5(2):83–90.
16. Романенко ВД. Основи гідроекології. Київ : Обереги, 2001. 728 с.
17. Словник української біологічної термінології. Під ред. Д.М. Гродзинського і Л.О. Симоненка. Київ: КММ, 2012. 744 с.
18. Сніжко СІ, Орлов ОО, Закревський ДВ. та ін. Гідрохімія та радіохімія річок і боліт Житомирської області. Житомир: Волинь, 2002. 169 с.
19. Стадниченко АП. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) України. Киев: Центр учебн. лит-ры, 2004. 327 с.
20. Стадниченко АП., Гирин ВК. Вплив десикації на трофологічні показники Lymnaea vulnerata (Mollusca, Gasrtopoda: Lymnaeidae). Актуальні питання біологічної науки. Ніжин, 2018:44–46.
21. Стадниченко АП., Киричук ГЄ. Влияниие трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gasrtopoda: Pectinibranchia). Паразитология. 2002;36(3):240–246.
22. Сушкина АП. Питание и рост некоторых брюхоногих моллюсков. Тр. ВГБО. 1949;1:118–131.
23. Филенко ОФ., Михеева ИВ. Основы водной токсикологии. М.: Колос, 2007. 142 с.
24. Хлебович ВВ. Акклимация животных организмов. Л.: Наука, 1981. 136 с.
25. Цихон-Луканина ЕА. Трофология водных моллюсков. М.: Наука, 1987. 176 с.
26. Чернова НМ., Былова АМ. Экология. М.: Просвещение, 1988. 247 с.
27. Рetrusewicz K., Macfadyen A. Productivity of terrestrial animals. Principles and methods. IBP Hand. 13. Oxford: Blackwell, 1970;325–360.
Опубліковано
2021-06-30
Сторінки
109-120
Номер
Розділ
Статті