СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІТОПЛАНКТОНУ ВОДОТОКІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА

  • Г.М. Мінаєва
Ключові слова: нижній Дніпро, водотоки, структура фітопланктону, первинна продукція, деструкція органічної речовини

Анотація

Дослідження водотоків нижньої течії Дніпра 2016–2020 рр. показало, що угруповання водоростей планктону досить багаті за видовим складом і характеризуються полідомінантною структурою, а основними структуроутворюючими відділами є Chlorophyta, Bacillariophyta і Cyanophyta (у сумі 82% ФС).

У річках і рукавах виявлено 145–261 ввт з 9 відділів. Флористичний спектр планктонних водоростей в них схожий і формується переважно зеленими (32%), діатомовими (30%) і синьозеленими (20%) водоростями; виключенням є р. Вірьовчина, в якій третє місце за кількістю ввт займає відділ Euglenophyta (14%), а показники розвитку фітопланктону в 2,3 і 5,7 рази перевищують такі показники в решті досліджених водних обєктів: 2,7 млн. кл/дм3 і 0,967 г/м3 проти 6,2 млн. кл/дм3 і 5,537 г/м3 за рахунок надходження алохтонної органіки зі стічними водами міських очисних споруд. Домінуючий комплекс фітопланктону водотоків формується переважно діатомовими водоростями.

Первинна продукція водоростей у період досліджень в середньому складала 3,55 г О23×добу і в різних водотоках в 1,6–2,0 рази перевищувала деструкцію. Деструкційні процеси, аналогічно продукційним, найбільш інтенсивно проходили у р. Вірьовчина, де в усі сезони п/п була не менше 6,19 г О2 / м3×добу. Валова п/п у водотоках нижнього Дніпра становила в середньому за досліджуваний період 3,55 г О2 / м3×добу і в 1,6–2,0 рази перевищувала деструкцію. Деструкція ОР у досліджених водних обєктах в середньому становила 2,06 г О2 / м3×добу, чиста продукція – 1,49 г О2 / м3×добу, що свідчить про накопичення органічної речовини в досліджених водотоках нижнього Дніпра протягом 2016–2020 рр. У р. Вірьовчина в усі сезони валова п/п була не менше 6,19 г О2 / м3×добу.

Посилання

1. Бульон ВВ. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. Ленинград: Наука; 1983. 150 с.
2. Вассера СП, Царенко ПМ, редакторы. Разнообразие водорослей Украины. Альгология. 2000; 10(4):309 с.
3. Гринь ВГ. Об’ємно-вагова характеристика провідних видів фітопланктону нижнього Дніпра. У: Питання екології і ценології водних організмів Дніпра; 1963; Київ, Україна: Видавництво АН УРСР; 1963. С. 35-40.
4. Громова ЮФ, Афанасьев СА, Шевцова ЛВ. Структурная организация зоопланктона трансформированных малых рек. Гидробиол. журн. 2012; 5:20-29.
5. Минаева ГН. Разнообразие фитопланктона приморского района Днепра. Гидробиол. журн. 2006; 42(1):25-34.
6. Минаева ГН. Синезеленые водоросли в структуре фитопланктона в водных объектов Днепровско-Бугской устьевой области. В: Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений; Херсон, Україна; 2012. С. 79–82.
7. Минаева ГН. Флора водорослей реки Веревчина. Наукові читання, присвячені Дню науки. 2018; 11:20-24.
8. Мінаєва ГМ. Екологічний стан і якість води водотоків нижнього Дніпра за показниками фітопланктону. Наукові читання присвячені Дню науки. 2009; 2:8-14.
9. Мінаєва ГМ. Особливості флор водних об’єктів Дніпровсько-Бузької гирлової області. Наукові читання присвячені Дню науки. 2011; 4:30-35.
10. Мінаєва ГМ. Продукційно-деструкційні процеси в антропогенно забруднених біотопах водотоків нижнього Дніпра. Наукові читання, присвячені Дню науки. 2014; 7:32-36.
11. Мінаєва ГМ. Фітопланктон антропогенно забрудненої річки. Природничий альманах. 2019; 26:111–121.
12. Одум Ю. Основы экологии. Москва: Мир; 1975. 740 с.
13. Полищук ВС. Первичная продукция фитопланктона. В: Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. Киев: Наукова думка, 1989: 90-103.
14. Полищук ВС, Мороз ТГ, Россова ЭЯ. и др. Санитарно-гидробиологический режим и качество воды. Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. Киев: Наукова думка, 1989: 202-218.
15. Полищук ВС, Томницкий ВА. Фитопланктон Нижнего Днепра. Гидробиол. журн. 1985; 20(1):8-12.
16. Пырина ИЛ. Зависимость первичной продукции от состава фитопланктона. В: Первичная продукция морей и внутренних водоемов; 1961; Минск. Минск, Беларусь: Издательствово высшая и средняя школа; 1961. С. 308-313
17. Романенко ВД, редактор. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. Київ: ЛОГОС; 2006. 408 с.
18. Романенко ВД. Основы гидроэкологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Киев: Генеза; 2004. 664 с.
19. Романенко ВИ., Кузнецов СИ. Экология микроорганизмов пресных водоемов. Лабораторное руководство. Ленинград: Наука, 1974. 194 с.
20. Топачевский АВ, Масюк НП. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев: Высшая школа, 1984. 336 с.
21. Трифонова ИС. Закономерности изменения фитопланктонных сообществ при эвтрофировании озер [диссертация]. Санкт-Питербург, Россия; 1994. 77 с.
22. Щербак ВИ, Кузьменко МИ. Роль отдельных видов фитопланктона в формировании первичной продукции Киевского водохранилища. Водные ресурсы. 1984; 2:17-18.
23. Щербак ВИ. Продукционные характеристики доминирующих видов фитопланктона днепровских водохранилищ. Альгология. 1998; 8(3):286-294.
24. Щербак ВИ. Фотосинтетическая активность доминирующих видов днепровского фитопланктона. Гидробиол. журн. 1998; 34(5):1-22.
25. Щербак ВІ. Структурно-функціональна характеристика дніпровського фітопланктону [автореферат дисертації]. Київ, Україна; Інститут гідробіології НАН України; 2000. 32 с.
26. Щербак ВІ. Методи досліджень фітопланктону. У: Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем; 2002; Київ. Київ, Україна; 2002. С. 41-47.
Опубліковано
2021-06-30
Сторінки
75-83
Номер
Розділ
Статті