ВПЛИВ ТЕСТОСТЕРОНУ НА ЖОВЧНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ САМИЦЬ ЩУРІВ

  • І.С. Лупаїна
  • А.М. Ляшевич
  • С.П. Весельський
Ключові слова: тестостерон пропіонат, холати, вільні жовчні кислоти, кон’юговані жовчні кислоти, печінка

Анотація

Дослідження статевих відмінностей у регуляції жовчносекреторної функції печінки розглядається як один із напрямків у гепатології. Адже печінка відіграє роль посередника в ряді системних впливів статевих гормонів на організм і є ключовим органом їх обміну. Зокрема, співвідношення між концентрацією статевих гормонів може визначати направленість фізіологічних процесів та можливі їх порушення. Стероїдні гормони вважаються одними з ланцюгів тих ефекторних механізмів, за допомогою яких забезпечується гомеостаз та відбуваються процеси проліферації, диференціації та росту тканин. Ефекти андрогенів на секрецію холатів лишаються недостатньо вивченими. З огляду на значні міжстатеві відмінності в жовчоутворенні та жовчовиділенні метою роботи стало дослідження ролі тестостерону в регуляції жовчносекреторної функції печінки самиць щурів. Під час дослідження були використані фізіологічні методи (оперативне втручання, канюлювання жовчних проток, реєстрація динаміки виділення жовчі); біохімічні методи (розділення за допомогою тонкошарової хроматографії основних органічних складових жовчі (жовчних кислот і ліпідів (холестерол, етери холестеролу, фосфоліпіди, тригліцериди, вільні жирні кислоти)) з попередньою диференціальною їх екстракцією та подальшою кількісною денситометричною оцінкою окремих компонентів цієї біорідини на хроматограмах; методи математичної статистики (використання пакету програм Statistica 5.0). Під впливом тестостерону підвищувалася холесекреція у самиць щурів. Тестостерон збільшував концентрації таурохолевої, таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої та глікохолевої кислот. Натомість, вміст глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот при дії тестостерону суттєво зменшувався, а концентрація вільних жовчних кислот – холевої, хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот збільшувалася. Оскільки під впливом внутрішньопортального введення тестостерону самицям щурів вміст таурохолату і глікохолату збільшувався,  це свідчить про зростання ефективності процесів, які забезпечують кон’югацію і трансформацію жовчних кислот в печінці цих тварин.

Посилання

1. Атаманюк НП., Дерев’янко ЛП., Талько ВВ., Яніна АМ., Родіонова НК., Фролова НО., Михайлова СС. Радіаційно-індуковані гормональні зміни в гіпофізарно-гонадній системі самок щурів за різних типів опромінення. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 2012:185(173):44 ̶ 49.
2. Боровець О., Бенедь В., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. Жовчносекреторна функція печінки самок щурів в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеномю. Наук. вісник Сх.-Європ. нац. унів-ту ім. Л. Українки. 2016;7:194-199.
3. Весельский СП., Лященко ПС., Лукьяненко ИА. Способ определения желчных кислот в биологических жидкостях. Авторское свидетельство. №1624322; заявл. 25.01.1988; опубл. 30.01.1991; Бюл. №4.
4. Волощук НІ. Вплив статі та різного рівня насиченості організму щурів статевими гормонами на функціональний стан нирок інтактних щурів. Біофармацевтичний журнал. 2014;4(33):50-55.
5. Чернуха ІС., Решетнік ЄМ., Нурищенко НЄ., Весельський СП., Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів. Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». 2016;2:122-129.
6. Boer JF, Bloks VW, Verkade E, Heiner-Fokkema MR, Kuipers F. New insights in the multiple roles of bile acids and their signaling pathways in metabolic control. Curr Opin Lipidol. 2018;29(3):194-202.
7. Cai Z, Jiang X, Pan Y, Chen L, Zhang L, Zhu K, Cai Y, Ling Y, Chen F, Xu X, Chen M. Transcriptomic analysis of hepatic responses to testosterone deficiency in miniature pigs fed a high-cholesterol diet. BMC Genomics. 2015;6;16(1):59.
8. Chen J, Zhao KN, Liu GB. Estrogen-induced cholestasis: pathogenesis and therapeutic implications. Hepatogastroenterology. 2013;60(126):1289-1296.
9. Grossmann M, Wierman ME, Angus P, Handelsman DJ. Reproductive Endocrinology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Endocr Rev. 2019;40(2):417-446.
10. Huff T, Boyd B, Jialal I. Physiology, Cholesterol. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Mar 2.
11. Martinot E, Sèdes L, Baptissart M, Lobaccaro JM, Caira F, Beaudoin C, Volle DH. Bile acids and their receptors. Mol Aspects Med. 2017;56:2-9.
12. Mintziori G, Poulakos P, Tsametis C, Goulis DG. Hypogonadism and non-alcoholic fatty liver disease. Minerva Endocrinol. 2017;42(2):145-150.
13. Sèdes L, Martinot E, Baptissart M, Baron S, Caira F, Beaudoin C, Volle DH. Bile acids and male fertility: From mouse to human? Mol Aspects Med. 2017;56:101-109.
14. Shabanzadeh DM. New determinants for gallstone disease? Dan Med J. 2018;65(2):B5438.
15. Shen M, Shi H. Sex Hormones and Their Receptors Regulate Liver Energy Homeostasis. Int J Endocrinol. 2015;294278.
16. Walters KA, Handelsman DJ. Role of androgens in the ovary. Mol Cell Endocrinol. 2018;15(465):36-47.
17. Yari M, Ahmadi R. The effects of testosterone and estradiol on serum creatine kinase level in male rats. International Conference on Law, Humanities and Education (ICLHE'2013). 2013.
18. Zhang B, Shen S, Gu T, Hong T, Liu J, Sun J, Wang H, Bi Y, Zhu D. Increased circulating conjugated primary bile acids are associated with hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome. J Steroid Biochem Mol Biol. 2019;189:171-175.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
45-52
Номер
Розділ
Статті