ВНУТРІШНЬО- ТА МІЖПОПУЛЯЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ ЧЕРЕПАШКИ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ BREPHULOPSIS CYLINDRICA ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

  • Н.В. Вичалковська
  • А.В. Алфьорова
Ключові слова: Північне Причорномор’я, Brephulopsis cylindrica, локальна популяція, внутрішньопопуляційна мінливість, міжпопуляційна мінливість, черепашка

Анотація

Вивчення меж мінливості наземних молюсків у природних популяціях та розподіл всього спектру мінливості на генетичну та екологічну складові є однією із найважливіших задач еволюційної екології та екогенетики цих організмів. Автори, які вивчали малакофауну цього виду, неодноразово вказували на широкі межі географічної (міжпопуляційної) мінливості конхологічних ознак представників молюсків роду Brephulopsis.

Особливий інтерес викликають особливості популяцій Північного Причорномор’я України, де цей вид поширений і займає різноманітні за своїми гео-кліматичними характеристиками території. Популяція виду була вперше виявлена поблизу оз. Солонець-Тузли біля с. Рибаківка Березанського р-ну Миколаївської області.

На основі даних вимірювань черепашки з вперше виявленої популяції В. cylindrica з околиць оз. Солонець-Тузли (С) визначено межі мінливості ознак. Максимальний показник ширини черепашки із популяції Солонець-Тузли виявився найбільшим серед відомих в регіоні, таким чином впливаючи на конхологічні характеристики виду загалом.

Підтверджено, що показники черепашки знаходяться під ретельним генетичним контролем в межах кожної окремої популяції. За показниками висоти апекса не виявлено статистично достовірних відмінностей між всіма дослідженими популяціями. Показники апекса знаходяться під високим рівнем генетичного контролю.

Дослідження конхологічних показників кожної нової виявленої популяції наземних молюсків дозволяє уточнити ідентифікаційні показники виду. Мікроеволюційні процеси в популяціях B. cylindrica Північного Причорномор’я активні, специфічні та залежать від факторів локалізації. Різноманіття умов сприяє активізації еволюційних процесів у популяціях та надбанню значних розбіжностей за конхологічними ознаками. Відмічається тенденція до наближення абсолютних показників висоти раковини у популяцій, розташованих в схожих геокліматичних умовах, які впливають на ростові процеси.

Посилання

1. Пузанов ИИ. Моллюски степного Крыма. Бюллетень МОИП: Материалы к познанию наземных моллюсков Крыма. Отд. биол. 1926;35(ІІ):84-101.
2. Лихарев ИМ. Наземные моллюски [горного Крыма] М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958;5. 656 с.
3. Шилейко АА. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). Л.: Наука, 1984;3(3) №35. 399 с.
4. Крамаренко СС. Фенотипическая изменчивость крымских моллюсков рода Brephulopsis Lindholm (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) [диссертация]. К.; 1995. 125 с.
5. Вычалковская НВ. Распространение и внутривидовая изменчивость Крымского эндемичного моллюска Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) за пределами нативного ареала. Вестник зоологии. 2008;42(3):229–235.
6. Вычалковская НВ. Наземные моллюски Brephulopsis cylindrica (Menke,1828) в Северном Причерноморье (распространение, морфологическая изменчивость и аутэкология): дис. …канд. биол. наук: 03.00.08 / Вычалковская Наталья Валентиновна. К.; 2009. 156 с.
7. Крамаренко СС., Сверлова НВ. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм. Наук. Зап. Держ. Природ. Музею. 2003;18:93-110.
8. Лакин ГФ. Биометрия. М.:Высш. шк., 1980. 293 с.
9. Вычалковская НВ. Особенности размножения наземных моллюсков Brephulopsis cylindrica (Pulmonata, Buliminidae) в лабораторных условиях. Вестник зоологии. 2005;39(3):77–83.
10. Вычалковская НВ. Размерно-ассортативное скрещивание в популяции наземного моллюска Brephulopsis cylindrica (Buliminidae). Вісник проблем біології та медицини: Український науково-практичний журнал. Полтава: ВДНЗУ «УМСА». 2011;3 1(87):25-27.
11. Arad Z., Goldenberg S., Heller J. Intraspecific variation in resistance to desiccation and climatic gradients in the distribution of the bush-dwelling land snail Trochoidea simulate. Journal of Zoology. 1993;229:249-265.
12. Machin J. Structural adaptation for reducing water-loss in the three species of terrestrial snail. Journal of Zoology. 1967;152:55-65.
13. Riddle WA. Physiological ecology of land snails and slugs. The Mollusca. London: Academ. Press. 1983;6:431-461.
Опубліковано
2021-06-30
Сторінки
31-38
Номер
Розділ
Статті